Browsing: ಮನೆ ಲೋನ್

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರೂ 50 ಲಕ್ಷದ Home Loan ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ, ನಂತರ ಅವನ Insurance ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಹ…