ಶಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ Shavige Uppittu

https://kannadareview.com/%e0%b2%b6%e0%b2%be%e0%b2%b5%e0%b2%bf%e0%b2%97%e0%b3%86-%e0%b2%89%e0%b2%aa%e0%b3%8d%e0%b2%aa%e0%b2%bf%e0%b2%9f%e0%b3%8d%e0%b2%9f%e0%b3%81-%e0%b2%b0%e0%b3%86%e0%b2%b8%e0%b2%bf%e0%b2%aa%e0%b2%bf/

ಶಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ : ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದು ಶಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಅನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಶಾವಿಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಕಾಲು ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟು ಶಾವಿಗೆ Vermicelli 4k 232g ಸಾಸಿವೆ Musturd seed ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚ ದಷ್ಟು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ದಷ್ಟುನೆಲಗಡಲೆ 21g ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ದಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ Chana dal 13g ಒಂದರಿಂದ … Read more

error: Content is protected !!